Laurea-ammattikorkeakoulu

Laurea on uutta osaamista tuottava palveluinnovaatioiden ammattikorkeakoulu, jonka toiminnassa työelämäläheisyys on keskeisessä asemassa. Laurealainen toimintamalli Learning by Developing (LbD) nivoo yhteen koulutuksen, aluekehityksen sekä t&k-toiminnan. Laurean strategista kehittämistä ohjaa erityisesti eurooppalainen ja ‎kansallinen innovaatiopolitiikka sekä tulevaisuuden osaamistarpeet. Laurealla on seitsemän yksikköä Uudellamaalla hyvien liikenneyhteyksien ‎varrella.‎ Laureassa on kansainvälisiä opiskelijoita noin 550. Amk-tasoisista oulutusohjelmista 7 ja ylemmistä amk-ohjelmista 2 toteutetaan englannin kielellä.

Laurea-ammattikorkeakoulusta löydät muun muassa seuraavat kansainväliset koulutusohjelmat:

Monikulttuurisia, asiakasta ymmärtäviä kehittäjiä tietojärjestelmä, tietoverkko- ja tietoturvaprojekteihin
Bachelor’s Degree Programme in Business Information Technology

Monikulttuurisia liiketalouden kehittäjiä
Bachelor Programme in Business Management

Kansainvälisyyttä ja monikulttuurista osaamista tulevaisuuden hoitotyöhön
Bachelor’s Degree Programme in Nursing

Tulevaisuuden Facility Manager
Bachelor’s Degree Programme in Facility Management

Kansainvälisiä osaajia turvallisuuskysymysten ympärille
Bachelor's Degree Programme in Security Management

Vastuullista, vuorovaikutteista ja kansainvälistä arjen asiantuntijuutta
Bachelor’s Degree Programme in Social Services

Lue lisää Laurea-ammattikorkeakoulun mahdollisuuksista

 

.........................................................................................................................................

 

Monikulttuurisia, asiakasta ymmärtäviä kehittäjiä tietojärjestelmä, tietoverkko- ja tietoturvaprojekteihin
 

Bachelor’s Degree Programme in Business Information Technology

Mitä?
Koulutusohjelman Eurooppalaiset, Aasialaiset ja Afrikkalaiset opiskelijat tutustuvat Laurean aidoissa työelämähankkeissa kolmen vuoden aikana projektityön periaatteisiin ja oppivat samalla ymmärtämään yritysten tietojärjestelmiä johdon, työntekijöiden ja asiakkaiden kannalta. Hankkeissa kehitetään luovasti ja itsenäisesti parannuksia ja ratkaisuja lähialueen yritysten jo olemassa oleviin haasteisiin. Oma-aloitteinen, kehittävä työote tarjoaa oivat perusvalmiudet projektitehtäviin asiakasrajapinnassa jo opiskeluaikana.

Kenelle?
Mikä tahansa palveluyritys tai organisaatio, joka haluaa palvella asiakkaitaan paremmin ja kehittää omaa toimintaansa ja henkilökuntaansa valmiimmaksi kansainväliseen kanssakäymiseen omasta työkulttuuristaan lähtien ja omassa aikataulussaan. Osallistumalla Laurean hankkeisiin tietous yrityksen tuotteista ja palveluista leviää samalla opiskelijoiden kautta tehokkaasti maailmalle.

Miten?
Lyhyitä, yrityksen toimintaa kehittäviä projekteja voidaan sovittaa useimpiin opintojaksoihin lukukausien rajoissa. Näissä tutustutaan yritykseen ja sen toimintaympäristöön. Syvällisemmät tehtävät kannattaa yleensä toteuttaa työharjoitteluna, jolloin opiskelija voi keskittyä aiheeseen täysipäiväisesti muutaman kuukauden ajan. Työharjoittelua voidaan jatkaa luontevasti opinnäytetyönä jolloin lopullinen syventyminen aihealueeseen tapahtuu ja asiantuntijuus syntyy. Paras malli löytyy ottamalla yhteyttä koulutusohjelman harjoittelukoordinaattoriin, joka auttaa myös järjestämään työantajille esittäytymistilaisuuksia.

Tutustu koulutusohjelmaan!

Ota yhteyttä!
Harjoittelukoordinaattori, Jouni Takala,  jouni.takala(at)laurea.fi , 09-8868 7989

Menestyksekäs esimerkki työnantajayhteistyöstä
Harjoittelu tai opinnäytetyö voidaan tehdä myös Laurean tiloissa ja ohjauksessa. Suomalainen Mobile Means Oy otti yhteyttä Laureaan ja tarjosi iPad/iPhone sovelluskehitystä opiskelijoille. Toimeksianto toteutettiin työharjoitteluna Laurea Leppävaaran Neon-laboratoriossa opetuksesta vastaavan lehtorin läheisessä ohjauksessa (lisätietoja: paresh.rathod(at)laurea.fi).

 

............................................................................................................................................

 

Monikulttuurisia liiketalouden kehittäjiä
 

Bachelor's Degree Programme in Business Management

Mitä?
Koulutusohjelma on tarjolla Leppävaaran ja Otaniemen yksiköissä.

Laurea Leppävaara
Koulutusohjelman opiskelijat opiskelevat hyvin monikulttuurisessa ryhmässä Laurea Leppävaaran Service Innovation & Design (SID) kampuksella. SID tarkoittaa palvelujen käyttäjälähtöistä innovointia, kehittämistä ja suunnittelua siten, että palvelu vastaa sekä käyttäjien tarpeita että palvelujen tarjoajan liiketoiminnallisia ja muita tavoitteita.

Opiskelijat saavuttavat opinnoissaan vahvan liiketoiminnan yleisosaamisen - opintoihin sisältyy aitoja yrityksen toimintaa kehittäviä projekteja, jotka toteutetaan Laurean Learning by Developing mallin mukaisesti. Opinnoissa painotetaan muuttuvan toimintaympäristön edellyttämää innovatiivisuutta, ennakointikykyä ja muutoksenhallintataitoja, eettisesti kestävää johtamista sekä vuorovaikutus- ja viestintätaitoja.

Laurea Otaniemi -  Laurea Business Ventures (LBV)  
Laurea Business Ventures (LBV) on liiketoiminnan kehittämisen ja yrittäjyyden oppimisyksikkö. Sen tavoitteena on tehdä opiskelijoista liiketoiminnan tekemisen ja kehittämisen asiantuntijoita. LBV:n tavoitteena on kehittää yritystoimintaa, edistää yrittäjyyttä sekä auttaa opiskelijoita kehittymään alansa ammattilaisiksi. Opintojen tavoitteena on edistää opiskelijan valmiuksia yrittäjämäiseen, itsenäiseen ja oma-aloitteeseen toimintatapaan. Opinnot suoritetaan käytännön projekteissa erilaisissa tiimeissä (yhdessä toimeksiantajien kanssa). Opiskelu mahdollistaa yksilölliset ratkaisut kunkin opiskelijan henkilökohtaisten tavoitteiden mukaan.

Kenelle?
Erikokoiset yritykset ja organisaatiot, jotka haluavat tarjota työharjoittelupaikan liiketalouden opiskelijalle ja samalla kehittää omaa toimintaansa ja henkilökuntaansa valmiimmaksi kansainväliseen kanssakäymiseen.

Miten?
Tutkintoon sisältyy 3 – 6 kk:n mittainen työharjoittelu.
Lisäksi lyhyitä, yrityksen toimintaa kehittäviä projekteja voidaan sovittaa useimpiin opintojaksoihin lukukausien rajoissa.  

Tutustu koulutusohjelmaan!

Ota yhteyttä!
Leppävaara: Lehtori Maarit Pirttineva, maarit.pirttineva(at)laurea.fi , 09-88687428
Otaniemi: Lehtori Anna Ikonen, anna.ikonen(at)laurea.fi , 09-88687574

 

................................................................................................................................................

 

Kansainvälisyyttä ja monikulttuurista osaamista tulevaisuuden hoitotyöhön
 

Bachelor’s Degree Programme in Nursing

Mitä?
Koulutusohjelmasta valmistuu sairaanhoitajia, joilla on kyky kohdata eri kulttuureista tulevia asiakkaita/potilaita ja ottaa heidän yksilölliset tarpeensa huomioon. Koulutuksesta valmistuneilla sairaanhoitajilla on monipuolinen kielitaito. Myös suomen kieli on kehittynyt koulutuksen aikana.  

Degree Programme in Nursing –ohjelmasta valmistuva sairaanhoitaja on rekisteröity sairaanhoitaja, jonka kompetenssi muodostuu seuraavista tekijöistä: terveyden edistäminen, etiikka, kliininen hoitotyö, lääkehoito, ohjaus ja opettaminen, tutkimus ja kehittäminen, hoitotyön johtaminen, moniammatillinen yhteistyö ja kultturilähtöinen hoitotyö. Sairaanhoitajan toimintaympäristöön kuuluvat mm. perusterveydenhuollon yksiköt, terveydenhuollon palveluyksiköt, asiakkaan koti, erikoissairaanhoidon yksiköt, yksityiset yritykset, yhdistykset ja organisaatiot sekä erilaiset hyvinvoinnin  verkostot. Näissä kaikissa on jo opintojen kuluessa mahdollisuus harjoitella.

Kenelle?

  • Julkinen, yksityinen ja kolmas sektori
  • Eri kokoiset organisaatiot, jotka haluavat panostaa monikulttuuriseen osaamiseen työympäristössään

Miten?

  • Projektityöt
  • Asiantuntijaryhmät
  • Aitojen työelämäongelmien ratkaiseminen mm. seuraavilla alueilla: motivaatio, uuden teknologian käyttöönotto, yhteisölliset työskentelytavat
     

Tutustu koulutusohjelmaan!

Kuka?

Ohjelmassa on opiskelijoita on useista eri maista.

Ota yhteyttä!

Lehtori Ulla Parviainen,  ulla.parviainen(at)laurea.fi , 09-88687541

Menestyksekäs esimerkki työnantajayhteistyöstä

Useamman vuoden ajan opiskelijat ovat toteuttaneet yhteistyössä Espoon kaupungin kanssa ns. Oma potilas- projektia (Own patient project). Siinä on tuotettu tietoa Espoon kaupungin yksiköille niiden haluamasta aihepiiristä. Tämä on toteutunut ensimmäisen opiskeluvuoden aikana.  HUS:n Kolmiosairaalan kanssa tehdyn yhteistyön puitteissa on sairaalalle tuotettu tutkittua tietoa erityisesti potilasohjauksen kehittämiseksi. Samoin opinnäytetöiden yhteydessä on luotu hoitotyöhön liittyviä prosessikuvauksia  Kolmiosairaalaan käyttöön.

..................................................................................................................................................

 

Tulevaisuuden Facility Manager

 

Bachelor’s Degree Programme in Facility Management

Mitä?  
Facility Management -ajattelun ytimessä on tehokas ja integroitu työympäristön hallinta siten, että organisaatio voi keskittyä ydintoimintoihinsa ja tavoitteidensa saavuttamiseen. Koulutusohjelmassa on vahva palvelunäkökulma ja se tuottaa erityisosaamista erilaisten tukipalveluiden tuottamiseen, johtamiseen ja hallintaan.

Tyypillisesti Facility Manager -nimikkeellä työskentelevät henkilöt vastaavat esimiehinä ja asiantuntijoina tehokkaan ja tuottavan työympäristön (esim. oppilaitos, julkinen tila, toimistoympäristö) ylläpitämisestä, palveluiden tuottamisesta, toimitilan huolto- ja tukitoiminnoista tai vaikkapa tapahtumien järjestämisestä.    

Facility Management-koulutusohjelma sopii opiskelijoille,  jotka haluavat työskennellä esimies- ja asiantuntijatehtävissä palvelualalla, kuten hotelleissa, matkailukohteissa, konferenssikeskuksissa tai vaikkapa toimitilapalveluissa ja tukipalveluita tuottavissa organisaatioissa. Se antaa valmiuksia mm. työntekijä- ja loppukäyttäjäystävällisten toimitilojen hallintaan, kiinteistöjen tukipalvelujen (esim. catering-, siivous-, turvallisuus- ja kiinteistönhuoltopalvelut) tuottamiseen ja johtamiseen sekä palveluliiketoiminnan ja -konseptien kehittämiseen.

Koulutusohjelmassa opiskellaan kansainvälisessä ja monikulttuurisessa ryhmässä Laurea Leppävaaran Service Innovation & Design (SID) kampuksella.

Kenelle?    
Bachelor in Hospitality Management-nimikkeellä valmistuvat opiskelijat ovat potentiaalisia työntekijöitä palveluntuottajille tai -ostajille, jotka haluavat palvella asiakkaitaan paremmin ja kehittää omaa toimintaansa ja henkilökuntaansa valmiimmaksi kansainväliseen kanssakäymiseen. Yhteisöt, jotka haluavat hyödyntää oppilaitoksen ja sen opiskelijoiden osaamista ja saada siten lisäarvoa oman toimintansa kehittämiseen ovat meille mieluisia yhteistyökumppaneita.  

Koulutusohjelma tarjoaa osaamista ja työvoimaa globaalisti toimiville tai kansainvälistymisaikeissa oleville yrityksille ja yhteisöille, jotka haluavat hyödyntää kansainvälisten opiskelijoiden kieli- ja kulttuuriosaamista oman toimintansa kehittämiseen Suomessa tai muissa valituissa kohdemaissa.
 
Miten?
Yrityksen toimintaa kehittäviä toimeksiantoja tai projekteja voidaan sovittaa useimpiin koulutusohjelman opintojaksoihin. Pidemmät ja vaativammat hankkeet on mahdollista toteuttaa työharjoitteluna (noin 3-6 kk). Työharjoittelua voidaan jatkaa luontevasti opinnäytetyönä, jolloin opiskelijan asiantuntijuus syvenee ja tuottaa vieläkin enemmän lisäarvoa toimeksiantaja-organisaatiolle.

Laurea-ammattikorkeakoulun Facility Management-koulutusohjelma toimii aktiivisesti kansainvälisissä alan verkostoissa (mm. FIFMA, NordicFM, EuroFM). Tämä tarjoaa opiskelijoille ja yhteistyökumppaneillemme mahdollisuuden verkostoitua niissä toimivien yritysten, oppilaitosten ja muiden toimijoiden kanssa.

EuroFM-verkoston jäsenenä Laurea-ammattikorkeakoulu on mukana toteuttamassa erilaisia koulutuskokonaisuuksia yhteistyössä verkoston Facility Management-koulutusohjelmia tarjoavien korkeakoulujen kanssa. Mainitut koulutuskokonaisuudet toteutetaan eri puolilla Eurooppaa yhteistyössä korkeakoulujen yritys- ja yhteisökumppaneiden kanssa.
 

Tutustu koulutusohjelmaan!

Ota yhteyttä!

Lehtori Pekka Matvejeff, pekka.matvejeff(at)laurea.fi, p.: 040 1372363

 

...................................................................................................................................................

Kansainvälisiä osaajia turvallisuuskysymysten ympärille

 

Bachelor's Degree Programme in Security Management

Mitä?
Koulutusohjelman opiskelijat opiskelevat hyvin monikulttuurisessa ryhmässä Laurea Leppävaaran Service Innovation & Design (SID) kampuksella.
Turvallisuusalan koulutusohjelmasta valmistuneen tradenomin ydinosaamisalueita ovat riskienhallinta, ‎turvallisuusjohtaminen, liiketoimintaosaaminen, ‎henkilöturvallisuus, tietoturvallisuus ja turvallisuusjohtaminen sekä ‎toiminnan, toimitilojen ja ympäristön turvallisuus kansainvälisessä liiketoiminta-/toimintaympäristössä. Hän ‎osaa ennakoida myös erilaisten turvallisuusuhkien ja -‎toimenpiteiden toiminnallisia ja taloudellisia vaikutuksia. Osaaminen muodostuu ‎yksilöiden ja yhteisöjen turvallisuuskysymysten ‎ympärille.

‎Entistä monimutkaisemmat ja laajemmat, valtioiden ja valtioiden välisten yhteenliittymien rajat ylittävät, toimintaketjut kuin myös logistiset verkostot asettavat alati kasvavia ‎vaatimuksia ‎myös turvallisuudelle. Tällöin vaaditaan kykyä ennakoida uhkia ja minimoida niiden toteutumisesta ‎aiheutuvia vahinkoja.

Opiskelijat saavuttavat opinnoissaan vahvan toiminnan suunnittelun ja johtamisen yleisosaamisen - opintoihin sisältyy aitoja yrityksen tai muun organisaation toimintaa kehittäviä projekteja, jotka toteutetaan Laurean Learning by Developing -mallin mukaisesti.

Opiskelija voi myös opintojensa aikana ‎käynnistää ja kehittää omaa yritystoimintaansa.
‎Turvallisuusalan koulutusohjelmasta valmistuneet tradenomit sijoittuvat monipuolisesti erilaisiin turvallisuusalan ‎tehtäviin kuten esimerkiksi ‎turvallisuusasiantuntijan, turvallisuussuunnittelijan, riskienhallintapäällikön, ‎turvallisuuspäällikön, palotarkastajan tai ‎turvallisuusalan opettajan tehtäviin. Koulutusohjelma on tarjolla Leppävaaran yksikössä.

Kenelle?
Erikokoiset yritykset ja organisaatiot, jotka haluavat tarjota työharjoittelupaikan turvallisuusalan opiskelijalle ja samalla kehittää omaa toimintaansa ja henkilökuntaansa valmiimmaksi kansainväliseen kanssakäymiseen.

Miten?

  • Tutkintoon sisältyy 3 – 6 kk:n mittainen työharjoittelu.
  • Lisäksi lyhyitä, yrityksen toimintaa kehittäviä projekteja voidaan sovittaa useimpiin opintojaksoihin lukukausien rajoissa.

Tutustu koulutusohjelmaan!

Ota yhteyttä!

Lehtori Anssi Kuusela, anssi.kuusela(at)laurea.fi, 040-7154107

 

.............................................................................................................................................

 

Vastuullista, vuorovaikutteista ja kansainvälistä arjen asiantuntijuutta

Bachelor’s Degree Programme in Social Services

Mitä?
Bachelor´s Degree Programme in Social Services –ohjelmasta valmistuneet sosionomit ovat arjen asiantuntijoita, jotka tukevat eri-ikäisiä ihmisiä heidän erilaisissa elämäntilanteissaan. Sosiaalialan opintojen myötä opiskelijat tutustuvat alan erilaisiin työympäristöihin, asiakkaisiin, työmenetelmiin ja työn kehittämiseen. Monikulttuuristen kompetenssien kehittäminen ja Anti-opressiivinen sosiaalityön teoria läpäisevät koko koulutuksen.

Sosionomi voi työskennellä esimerkiksi sosiaaliohjaajan, ohjaajan, lastentarhanopettajan, perhetyöntekijän tai projektityöntekijän tehtävissä Suomessa ja ulkomailla. Opiskelija suuntaa opintojaan kiinnostuksensa mukaan esimerkiksi varhaiskasvatukseen, lastensuojelutyöhön, vammaistyöhön, kriisi- ja mielenterveystyöhön, päihdetyöhön, vanhustyöhön, tai maahanmuuttajien kanssa tehtävään työhön. Opinnot sisältävät myös palvelujen suunnitteluun, johtamiseen ja yrittäjyyteen liittyviä opintoja. Jo opintojen aikana opiskelija kartuttaa tietojaan ja taitojaan työelämän kanssa toteutettavissa projekteissa ja koulutukseen kiinteästi kuuluvilla harjoittelujaksoilla.

Kenelle?    
- Julkinen, yksityinen ja kolmas sektori
- Eri kokoiset organisaatiot, jotka haluavat panostaa monipuoliseen ja monikulttuuriseen sosiaalialan osaamiseen

Miten?
- Projektityöt
- Asiantuntijaryhmät
- Aitojen työelämäongelmien ratkaiseminen

Tutustu koulutusohjelmaan!

Kuka?
Bachelor´s Degree Programme in Social Services –ohjelmassa on opiskelijoita laajalti eri puolilta maailmaa.

Ota yhteyttä!
Lehtori Tobias Pötzsch, tobias.j.potzsch@laurea.fi, 09-88687547