Metropolia Ammattikorkeakoulu

Metropoliassa opiskelee 800 kansainvälistä opiskelijaa kulttuurin, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä tekniikan aloilla. He antavat työnantajille mahdollisuuden kehittää uusia ratkaisuja ja oivalluksia innovaatioprojektien, opinnäytetöiden sekä harjoittelun kautta. Metropolian kansainvälisestä koulutusohjelmasta valmistunut asiantuntija on alansa suunnannäyttäjä, joka tuo työelämään monialaista osaamista.

Metropolia_beglobal

Metropoliasta löydät muun muassa seuraavat kansainväliset koulutusohjelmat:

Suurempaa taitoa saa hakea
Master’s Degree Programme in Business Informatics

Kestävää kehitystä rakennusalalle
Bachelor’s  Degree Programme in Civil Engineering

ICT palveluliiketoimintaosaamista insinöörille
Master’s Degree Programme in Industrial Management

Kansainvälisiä osaajia tulevaisuuden ympäristöhaasteisiin
Bachelor of Engineering Degree Programme in Environmental Engineering

Kliinisen hoitotyön osaamista monikulttuuristuvan väestön terveyspalveluihin
Bachelor’s Degree Program in Nursing

Kansainvälisesti suuntautuneita ammattilaisia sosiaalialalle
Bachelor’s Degree Programme in Social Services

 

Lue lisää Metropolian mahdollisuuksista

 

.................................................................................................................................................

 

Suurempaa taitoa saa hakea

Business Informatics – Master’s Degree Programme in Business Informatics

Mitä?
Business Informatics on ylemmän ammattikorkeakoulun koulutusohjelma, joka on suunnattu liike-elämän ammattilaisille, tradenomeille, mutta myös muille korkeakoulututkinnon suorittaneille, joilla on valmistumisen jälkeistä työkokemusta vähintään kolme vuotta.

Koulutusohjelma syventää aikuisopiskelijan strategista osaamista ja johtamistaitoja parantamalla tiedonhallintaa sekä käyttämällä tehokkaammin business intelligence -järjestelmiä.  Business Informatics -koulutusohjelma antaa syvemmän ymmärryksen liikkeenjohdon eri aloista kuten kirjanpidosta, logistiikasta, hallinnosta ja johtamisesta sekä markkinoinnista liitettyinä jokaista vastaavaan ICT-järjestelmään. 

Koulutusohjelman tavoitteena on kehittää opiskelijan analysointikykyjä niin, että hän osaa käyttää business intelligence -taitojaan päätöksenteossa, liiketoiminnassa ja sen kehittämisessä. Opintojen soveltamisala on kansainvälinen ja opetuskielenä on englanti.

Kenelle?
Opiskelijoiden omat työnantajat, jotka voivat hyödyntää koulutusohjelmaa osana henkilöstön kehittämistä.

Miten?
Kehittämistehtävän alustavaa kohdetta hahmotellaan jo YAMK-opintojen hakuvaiheessa. Liiketalouden YAMK-koulutusohjelmat on laadittu tukemaan kehittämistehtävän toteuttamista koko opiskelun ajan. Metropolia Ammattikorkeakoulun tutkinnoissa opinnäytetyö laaditaan kehittämistehtävänä työelämälle ja toteutetaan toimintatutkimuksena.

Työelämän kehittämistehtävä voi muodostua joko yhdestä isosta projektista tai useammasta osaprojektista, jotka kokonaisuutena muodostavat mielekkään toimintatutkimuksen. Kehityshankkeen lähtökohtana tulee olla ratkaisun hakeminen työelämän, ensisijaisesti oman työpaikan todelliseen liiketoimintaongelmaan, ja se toteutetaan vuorovaikutteisesti työyhteisössä. Tavoitteena on tuottaa tietoa, suunnitelmia, ratkaisuja ja toimenpiteitä analyyttis-kriittisen tutkimus- ja kehitysotteen keinoin. Toimintatutkimukseen kuuluu oleellisesti kehittämissuunnitelman toimeenpano kohdeorganisaatiossa.

Tutustu koulutusohjelmaan!

Ota yhteyttä!
Koulutuspäällikkö Erja Turunen, erja.turunen(at)metropolia.fi, puh. 020 783 5563

 

..................................................................................................................................................

 

Kestävää kehitystä rakennusalalle

Bachelor’s  Degree Programme in Civil Engineering

Mitä?
Kansainväliset kestävän rakentamisen asiantuntijat osaavat suunnitella, toteuttaa ja ylläpitää energiatehokkaita ja ympäristöystävällisiä rakennuksia. He tuntevat rakennusten ympäristövaikutusten arviointimenetelmät ja keinot ympäristövaikutusten kustannustehokkaaseen pienentämiseen.

Kenelle?
- konsulttitoimistot, rakennusliikkeet, kiinteistönomistajat,
- kunnat ja kaupungit,
- järjestöt ja yhteisöt,
jotka tarvitsevat apua rakennusten ympäristö- ja elinkaarivaikutusten arviointiin, hallintaan ja vähentämiseen.

Miten?
- Projektityöt: 1. opiskeluvuoden Johdantoprojekti, 3. vuoden Innovaatioprojekti, insinöörityö
- Työharjoittelu
- Aitojen työelämäongelmien ratkaiseminen mm. seuraavilla alueilla: kestävä rakentaminen, sisäilmasto- ja energiankulutus, nollaenergiatalot, uusiutuvat energianlähteet, materiaalitehokkuus, veden ja jäteveden käsittely, rakennusjätteet jne.

Tutustu koulutusohjelmaan!

Kuka?
Ohjelmassa on opiskelijoita on mm. Yhdysvalloista, Etelä-Koreasta, Nepalista, Venäjältä, Etiopiasta ja Latviasta.

Ota yhteyttä!
Koulutusvastaava Jorma Säteri, jorma.sateri(at)metropolia.fi, puh. 020 7836054
Koulutussuunnittelija Tiina Porthén,  tiina.porthen(at)metropolia.fi , puh. 020 7836134

Menestyksekäs esimerkki työnantajayhteistyöstä
Opiskelijamme osallistuvat Green Building Council Finland ry:n Vähähiilisen rakennetun ympäristön indikaattorit –projektiin keräämällä ja jalostamalla tietoa mm. innovatiivisista materiaaleista ja jäteveden käsittelytekniikoista.

 

.............................................................................................................................................

 

ICT palveluliiketoimintaosaamista insinöörille

Master’s Degree Programme in Industrial Management

Mitä?
Tämä ohjelma rakentaa osallistujan insinööritutkinnon pohjalle palveluliiketoiminnan osaajia. Polttopisteessä on globaali liiketoimintaympäristö ja innovatiivisten palveluliiketoimintakonseptien rakentaminen. Osallistuja opiskelee monikulttuuriympäristössä kehittäen samalla tiimi- ja viestintäosaamistaan englannin kielellä. Tiivis, minimissään vuoden ohjelma on oivallinen ratkaisu insinööri jatkokouluttamiseen kohti syvenevää business -osaamista. Samassa syntyy ylempi korkeakoulututkinto. Kouluttajat ovat käytännön osaajia, tutkijoita ja tohtoritason kouluttajia Metropoliasta ja elinkeinoelämästä.  

Kenelle?
- teknologiayritykset ja julkinen sektori
- pienet ja keskisuuret yritykset

Miten?
- Yritys voi tarjota Master’s –työn toteutettavaksi  
- Yritys voi teettää  Oppivan Organisaation analyysin yrityksestä tai sen työyksiköstä
- Yritys voi lähettää insinöörin tekemään Master’s-työssään organisaation tarvitsemasta aiheesta ratkaisu

Tutustu koulutusohjelmaan!

Kuka?
Ohjelman opiskelijat työskentelevät asiantuntija- tai tiiminvetäjän tehtävissä, joista katse uralla ylöspäin. Monikulttuurisessa tutkintokoulutuksessa on jäseniä mm. Kiinasta, Intiasta, Pakistanista, Egyptistä, Italiasta.

Ota yhteyttä!
Ohjelman koordinaattori TkT Marjatta Huhta, marjatta.huhta(at)metropolia.fi, 08-553 3722

Menestyksekäs esimerkki työnantajayhteistyöstä
Koulutusohjelman alusta alkaen, jo kuuden vuoden ajan osallistujissa on ollut vuosittain yksi tai useampi KONE –osakeyhtiön osallistuja. Vuonna 2012 KONEen kaksi osallistujaa selvittävät toimitusketjun tehokkuutta. Arturo Ordonez tarkastelee  toimitusten kustannustehokkuutta ja Omar  Nafie tavarantoimittajapohjan hyödyntämistä toimitusnopeuden ja laadun näkökulmasta.

“As a former student, I can say that the IM program is a masterpiece of compressing the 2-year studies worth of a Master’s degree into a very dense and yet practical 1-year package. The assignment-based method of teaching, supported by the top class lecturers, proved to serve exceptionally well for mature adult students.” Pekka Rintala, Hastator Oy, graduated 2011.

 

.........................................................................................................................................................

 

Kansainvälisiä osaajia tulevaisuuden ympäristöhaasteisiin

Bachelor of Engineering Degree Programme in Environmental Engineering

Mitä?
Kansainvälisestä ohjelmasta valmistuneilla on vankka ympäristötekniikan osaaminen, jonka lisäksi he ovat erikoistuneet joko uusiutuvan energian tekniikoihin tai veden- ja jätteenkäsittelytekniikoihin.  Kielitaitoisina ja monikulttuuriseen ympäristöön sulautuneina heillä on hyvät valmiudet toimia ympäristöalan kansainvälisissä projekteissa sekä työtehtävissä, joissa vaaditaan ympäristötekniikan osaamista.  

Kenelle?
- Julkinen, yksityinen ja kolmas sektori
- Kansainvälistymiseen tähtäävät pk-yritykset.
- Ulkomaan kauppaa, vientiä ja tuontia, harjoittavat yritykset

Miten?
– Innovaatioprojektit ja muut projektityöt
– Kursseihin liittyvät harjoitustyöt
– Tutkintoon kuuluva viiden kuukauden harjoittelujakso
– Opinnäytetyöt

Tutustu koulutusohjelmaan!

Kuka?
Erittäin kansanvälisessä koulutusohjelmassa on opiskelijoita ympäri maailman. Suomalaisten opiskelijoiden lisäksi opiskelijoita on Australiasta, Britanniasta, Keniasta, Kiinasta, Nepalista, Ranskasta ja Venäjältä sekä useista muista maista.

Ota yhteyttä!
Koulutussuunnittelija Jenni Merjankari,  jenni.merjankari(at)metropolia.fi, 020 7836156

 

...............................................................................................................................................

 

Kliinisen hoitotyön osaamista monikulttuuristuvan väestön terveyspalveluihin

Bachelor’s Degree Program in Nursing

Mitä?
Meiltä valmistuu sairaanhoitajia, joilla on vahva, näyttöön perustuva kliininen osaaminen ja kehittävä, asiakas- /potilaslähtöinen työnote. Sairaanhoitajien työ tähtää hyvinvoinnin lisääntymiseen, tehdäänpä sitä osana moniammatillista työryhmää tai itsenäisesti toimien. Sairaanhoitajien perusosaaminen liittyy terveyden edistämiseen, sairauksien ehkäisyyn ja hoitoon sekä kuntoutukseen, kuolevan potilaan hoitotyötä unohtamatta. Erityisosaaminen voi liittyä mihin tahansa näistä perusosaamisen alueista, ja sisältää myös muuta täydentävää osaamista.  Sairaanhoitajillemme erilaisuus on rikkautta, joten heillä on luonteva tapa kohdata toisesta kulttuurista tuleva asiakas tai työtoveri. Kielimuurikin ylittyy helposti.

Kenelle?
Tervehdimme ilolla kaikkia osaamisalueemme yhteistyöaloitteita, tulivatpa ne julkiselta, yksityiseltä tai kolmannelta sektorilta, kotimaasta tai ulkomailta.

Miten?
Koulutusohjelmamme ottaa mielellään vastaan väestön hyvinvointiin ja terveyteen liittyviä yhteistyötarjouksia. Työelämän kanssa tehtävät yhteistyöhankkeet ovat opiskelijoille mielekkäitä ja mieluisia oppimisalustoja. Hankeyhteistyön lisäksi oppimisyhteisömme tarvitsee laajan verkoston eri alojen asiantuntijoita luennoimaan, kehittämään opetussuunnitelmaa, tai osallistumaan opinnäytetöiden ohjaukseen.

Tutustu koulutusohjelmaan!

Kuka?
Yli puolet koulutusohjelmamme opiskelijoista tulee alun perin muualta kuin Suomesta, eniten kansainvälisiä opiskelijoita on Afrikasta ja Aasiasta. Potilasturvallisuussyistä kaikilta vaaditaan kuitenkin suomenkielen taitoa alusta lähtien.

Ota yhteyttä!
Koulutusvastaava, lehtori Päivi Rimpioja, puh +358 (0)40 652 9899, paivi.rimpioja(at)metropolia.fi

Menestyksekäs esimerkki työnantajayhteistyöstä
Yhdessä Helsingin yliopistollisen keskussairaalan nefrologian klinikan kanssa toteutettiin hanke, jossa kehitettiin toimintamalli parhaaksi käytännöksi käsihygieniassa ja aseptiikassa sekä mittareita toiminnan arvioimiseksi. Hanke on esimerkki jaetun asiantuntijuuden tehosta: yhteisestä näkemyksestä tuli enemmän kuin osaamisten summa. Punaisen Ristin Veripalvelun kanssa toteutettiin moniammatillisessa yhteistyössä (mediatekniikka, tuotantotalous, viestintä ja nursing) kehitettiin verenluovuttajille matkapuhelinsovellus, ”Reminder”, jossa verenluovuttajalle lähetetään muistutus lähestyvästä luovutusajankohdasta.

 

....................................................................................................................................................

 

Kansainvälisesti suuntautuneita ammattilaisia sosiaalialalle

Bachelor’s Degree Programme in Social Services

Mitä?
Koulutamme rohkeita, innovatiivisia ja kansainvälisesti suuntautuneita ammattilaisia työskentelemään sosiaalialalla esimerkiksi lasten, nuorten, maahanmuuttajien, vanhusten, vammaisten, päihde- ja mielenterveyskuntoutujien sekä monien muiden asiakasryhmien kanssa. Sosionomien (AMK) tavoitteena on aktiivisesti estää sosiaalista syrjäytymistä ja edistää hyvinvointia. He toimivat valmistuessaan erilaisissa sosiaalipalvelujen suunnittelu-, ohjaus- ja kehittämistehtävissä.
Opiskelijoiden monikulttuurisuuden ymmärrys vahvistuu erityisesti opiskelemalla monikulttuurisessa opiskelijaryhmässä, kansainvälisyyden huomioivassa opetuksessa ja harjoitteluissa ulkomailla. Koska jo pääsyvaatimuksena koulutusohjelmaamme on vähintään kohtuullinen suomen taito, opiskelijoillamme on hyvät kielelliset valmiudet toimia suomalaisessa työelämässä.

Kenelle?
Kaikki julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin organisaatiot, jotka haluavat hyödyntää niin opiskelijoiden kuin opettajien ideoita, energiaa, työtapoja ja päivitettyä teoreettista osaamista. Aikaisemmin yhteistyötä on ollut esimerkiksi päiväkotien, vahainkotien, turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskusten ja asukasyhdistysten kanssa, mutta mielellään teemme lähdemme yhteistyöhön myös uusien tahojen kanssa!

Miten?
- työelämäharjoittelut
- yhteiset tutkimus - ja kehittämishankkeet  (esim. opiskelijoiden opinnäytetyöt)
- erilaiset kehittämistehtävät
- osaamisen jakaminen ja yhteinen kehittäminen esim. räätälöity koulutus

Ota yhteyttä!
Koulutusvastaava Mai Salmenkangas
mai.salmenkangas(at)metropolia.fi , puh. 040-334 6927

 

..........................................................................................................................................