Oulun yliopisto

Oulun yliopistossa opiskelee yhteensä yli 600 monipuolisella kulttuuri- ja kieliosaamisella varustettua ulkomaalaista tutkinto-opiskelijaa noin 60 eri maasta. Oulun yliopistossa on 15 englanninkielistä maisteriohjelmaa kauppatieteiden, tekniikan, tietojenkäsittelyn, luonnontieteiden, lääketieteen sekä kasvatustieteen koulutusaloilla. Kaikilla kansainvälisten maisteriohjelmien opiskelijoilla on pohjatutkintona vähintään alempi korkeakoulututkinto ja suurella osalla myös työkokemusta kotimaastaan.

Nämä kansainväliset osaajat ovat yrityksesi käytettävissä!

Voit hyödyntää kansainvälisiä osaajiamme mm. työharjoittelun, opinnäytetyötoimeksiantojen tai projektitöiden kautta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan miten voisimme parhaiten valjastaa kansainvälisten opiskelijoidemme osaamisen palvelemaan yritystäsi.

Oulu univerity

Oulun yliopistosta löydät muun muassa seuraavat kansainväliset koulutusohjelmat:

Kansainvälisen liiketoiminnan asiantuntemusta

IB - Master’s Degree Programme in International Business

Yritysten laskentatoimi globaalissa liiketoimintaympäristössä
FMA – Master’s Degree Programme in Financial and Management Accounting

Rahoitusta, varainhoitoa ja riskienhallintaa
MF - Master’s  Degree Programme in Finance

Langaton tietoliikennetekniikka
WCE – Master’s Degree Programme in Wireless Communications Engineering

Vesi- ja ympäristötekniikkaa ja vihreää tuotantoa
BEE – Master’s Degree Programme in Environmental Engineering

Tietojärjestelmät ja ohjelmistotuotanto
GS3D - Master’s Degree Programme in Software, Systems and Services Development in the Global Environment

Koulutus ja globalisaatio
EdGlo - Master’s Degree Programme in Education and Globalisation

Työelämä tarvitsee oppimisen asiantuntijoita
LET - Master’s  Degree Programme in Learning, Education and Technology

Kansainvälisiä arkkitehtuurin ammattilaisia
Master’s  Degree Programme in Architectural Design

Ekologiaa ja populaatiogenetiikkaa
ECOGEN - Master’s  Degree Programme in Ecology and Population Genetics

Lääketieteen tekniikkaa
BME - Master’s  Degree Programme in Biomedical Engineering

Bioteknologian erikoisosaamista
Master’s  Degree Programme in Protein Science and Biotechnology

 

Lue lisää Oulun yliopiston mahdollisuuksista

 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Kansainvälisen liiketoiminnan asiantuntemusta

IB Master’s Degree Programme in International Business

Mitä?

Kansainvälisen liiketoiminnan maisteriohjelmasta valmistuu asiantuntijoita, jotka tuntevat kansainvälisen liiketoiminnan rakentamisen strategiat, käytänteet ja analyysityökalut. Heillä on osaamista kuinka toimitaan kansainvälisissä, monikulttuurisissa ja liiketoimintaosaamista vaativissa tehtävissä sekä asiakasrajapinnassa että yrityksen sisällä.

Kenelle?

 • Kansainväliset ja kansainvälistymistä suunnittelevat pk-yritykset sekä suuryritykset

Miten?

 • Yrityksen tarpeisiin räätälöidyt kurssityöt ja projektityöt
 • Pro gradu –toimeksiannot
 • Koulutusohjelman henkilöstön tarjoama rekrytointiapu

Tutustu koulutusohjelmaan!

 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Yritysten laskentatoimi globaalissa liiketoimintaympäristössä

 

FMA – Master’s Degree Programme in Financial and Management Accounting

Mitä?

Ohjelmastamme valmistuneet opiskelijat työllistyvät vaativiin taloushallinnon suunnittelu- ja analysointitehtäviin esimerkiksi talouspäällikkönä, controllerina tai tilintarkastajana.

Kenelle?

 • Pörssiyritykset
 • Yritykset joilla on kansainvälisiä toimintoja sekä yritykset, jotka suunnittelevat laajennusta ulkomaille
 • Tilintarkastusyritykset

Miten?

 • Tarjoamalla aihe yrityksen tarpeisiin räätälöidyn projektityön tai opinnäytteen tekemiseen
 • Hyödyntämällä koulutusohjelman henkilöstöä harjoittelijoiden tai työntekijöiden rekrytoinnissa
 • Osallistuminen koulutukseen vierailuluennoitsijana

Tutustu koulutusohjelmaan!

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Rahoitusta, varainhoitoa ja riskienhallintaa

MF Master’s  Degree Programme in Finance

Mitä? 

Koulutusohjelman opiskelijat oppivat opinnoissaan hallitsemaan sekä rahoituksen keskeiset teoriat että niihin perustuvat mallit. He oppivat myös ymmärtämään rahoitusmarkkinoiden ilmiöiden taustalla vaikuttavat keskeiset tekijät. Ohjelma antaa valmiudet muun muassa seuraaviin käytännön tehtäviin: varainhoitoon, riskienhallintaan ja yritysrahoitukseen.

Kenelle?

 • Yksityinen ja julkinen sektori
 • Pankit, varainhoitajat, vakuutusyhtiöt
 • Pienyritykset, joilla on investointien suunnitteluun liittyviä tarpeita

Miten?

 • Yrityksen tarpeisiin räätälöidyt Pro gradu -toimeksiannot
 • Työharjoittelut

Tutustu koulutusohjelmaan!

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Langaton tietoliikennetekniikka

WCE – Master’s Degree Programme in Wireless Communications Engineering

Mitä?

WCE-ohjelmasta valmistuneet omaavat langattomien ja langallisten tietoliikennevekkoteknologioiden uusimman tietämyksen, sekä järjestelmien toteutuksessa tarvittavat signaalinkäsittelyn, radiotekniikan, elektroniikka- ja ohjelmistosuunnittelun menetelmät.

Valmistuneet pystyvät erityisasiantuntijoina mm. R&D –tehtävissä soveltamaan tietämystään erilaisten tiedonsiirto-ongelmien ratkaisuihin, kuten esimerkiksi:  4. sukupolven matkaviestintäjärjestelmät, kognitiiviset radiojärjestelmät, älykkäät sähkönjakeluverkot (smart grids), häiriösuojatut viranomaisverkot ja sensoriverkot.

Kenelle?

 • globaalisti tai alueellisesti toimivat tietoliikenne- ja elektroniikka-alan yritykset, sekä niitä tukevat pkt-alihankintayritykset
 • tutkimuslaitokset, julkinen sektori

Miten?

 • yrityksissä tehtävät WCE-ohjelman professorien valvomat diplomityöt
 • syventävät harjoittelut (2 kk)
 • tilaustutkimusprojektit

Tutustu koulutusohjelmaan!

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Vesi- ja ympäristötekniikkaa ja vihreää tuotantoa

BEE – Master’s Degree Programme in Environmental Engineering

Mitä?

Kansainvälisestä maisteriohjelmastamme valmistuneet ympäristötekniikan diplomi-insinöörit työllistyvät esimerkiksi vaativiin suunnittelu- ja kehitystehtäviin. Valmistuneet hallitsevat kestävän kehityksen periaatteiden mukaiset puhtaan tuotannon menetelmät.

Kenelle?

 • Prosessi- ja ympäristötekniikan tai energia-alan teollisuusyrityksille
 • Vesi- ja jätehuollossa, ilmansuojelussa sekä ympäristörakentamisessa toimiville yrityksille,
 • Yrityksille, joilla on kansainvälisiä toimintoja sekä yrityksille, jotka suunnittelevat laajennusta ulkomaille
 • Ympäristötekniikan alan tutkimuslaitoksille ja - yrityksille

Miten?

 • Yritysten tarpeisiin räätälöidyt diplomityöt
 • Harjoittelijat ja kesätyöntekijät

Tutustu koulutusohjelmaan!

Ota yhteyttä!

Ohjelmakoordinaattori Marita Puikkonen
, marita.puikkonen(at)oulu.fi, 0294 482309

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Tietojärjestelmät ja ohjelmistotuotanto

GS3D Master’s Degree Programme in Software, Systems and Services Development in the Global Environment

Mitä?

Tietojärjestelmien ja ohjelmistojen kehittämisen kansainväliset asiantuntijat kykenevät soveltamaan osaamistaan globaalisti toimivien ICT-alan yritysten ja muiden organisaatioiden erityistarpeiden mukaisesti. Maisteriohjelma valmentaa opiskelijoita työskentelemään tavoitteellisesti kansainvälisissä projekteissa ja ymmärtämään tietotekniikan merkityksen organisaation toiminnan ja taloudellisten vaikutusten kannalta. 

Kenelle?

 • Kansalliset ja kansainväliset ICT-alan yritykset ja julkiset organisaatiot
 • Tietoteknisiä ratkaisuja tuottavat yritykset ja organisaatiot, joiden toiminnassa tietojärjestelmillä on keskeinen merkitys. 

Miten?

 • Yritysten toimeksiantojen perustella tehtävät projektityöt, pro gradu -tutkielmat ja harjoitustyöt
 • Toimeksiannot toteutetaan asiakasorganisaatiossa tai globaalia hajautettua projektityötä simuloivassa ympäristössä (Software Factory) tietojenkäsittelytieteiden laitoksella.

Tutustu koulutusohjelmaan!

Ota yhteyttä!

Kehityspäällikkö Kari Pankkonen, kari.pankkonen(at)oulu.fi, 040 735 0532

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Koulutus ja globalisaatio

EdGlo Master’s Degree Programme in Education and Globalisation

Mitä?

Koulutuspolitiikan, koulutussuunnittelun ja monikulttuuristen tiimien asiantuntijat osoittavat eettisesti kestävää johtajuutta monitahoisissa koulutus- ja kasvatusympäristöissä lokaaleissa ja globaaleissa konteksteissa. He hyödyntävät ja tuottavat tutkimustietoa, joka on kestävää ja relevanttia kansallisessa ja kansainvälisessä koulutus- ja kasvatusalan keskustelussa.

Kenelle?

 • Julkinen, yksityinen ja kolmas sektori
 • Organisaatiot, järjestöt, konsulttipalvelut, oppilaitokset ja kansalaisjärjestöt, joiden työyhteisöissä kulttuurisensitiiviset työntekijät ovat voimavara.

Miten?

 • Harjoittelut
 • Projektityöt
 • Selvitystyöt, tutkimusraportit

Tutustu koulutusohjelmaan!

Ota yhteyttä!

Koulutussuunnittelijat Tuula Storbjörk ja Raisa Suominen, edglo.coordinator(at)oulu.fi, puh. 0294 48 3710

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Työelämä tarvitsee oppimisen asiantuntijoita

LET Master’s  Degree Programme in Learning, Education and Technology

Mitä?

LET-maisteriohjelma kouluttaa oppimisen asiantuntijoita, jotka osaavat hyödyntää teknologiaa koulutuksen ja työelämän oppimisen ympäristöissä. Oppimisen kansainväliset asiantuntijat hallitsevat tiedon yhteisöllisen tuottamisen, jakamisen ja verkostoitumisen. Heillä on myös uusin tutkimustieto oppimisesta.  Nämä ovat yhä tärkeämpiä menestystekijöitä kansainvälisessä ympäristössä toimiville asiantuntijaorganisaatioille.

Kenelle?

Teemme työelämäyhteistyötä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa.

Miten?

Haemme opintoihimme työstettäväksi aitoja työelämäongelmia, jotka liittyvät oppimiseen ja teknologiaan. Aiheet voivat liittyä esim. motivaatioon, etätyön organisointiin, etäkoulutusten toteuttamiseen, uuden teknologian käyttöönottoon tai yhteisöllisten työskentelytapojen kehittämiseen. Työstettävät ongelmat määritellään yhteistyössä toimeksiantajan kanssa.

Tutustu koulutusohjelmaan!

Ota yhteyttä!

Koulutussuunnittelija Niina Impiö, let.coordinator(at)oulu.fi

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Kansainvälisiä arkkitehtuurin ammattilaisia

Master’s  Degree Programme in Architectural Design

Mitä?

Arkkitehtuurin kansainvälisestä maisteriohjelmasta valmistuneet opiskelijat voivat toimia heti valmistuttuaan arkkitehteinä ja he saavat Suomen Arkkitehtiliiton jäsenyyden. Opiskelijat valmentautuvat vaativiin julkisten rakennusten ja kaupunkitilojen suunnittelutöihin sekä muuhun arkkitehtuuriin liittyvään suunnitteluun, kuten esimerkiksi sisustussuunnitteluun, arkkitehtoniseen valosuunnitteluun ja materiaalien kestävään käyttöön.

Kenelle?

Kansainvälisille ja kansallisille arkkitehtitoimistoille ja rakennuttajille

Miten?

 • diplomityö –toimeksiannot
 • työharjoittelu
 • projektityöt
 • vierailuluennot ja yritysvierailut

Tutustu koulutusohjelmaan!

Ota yhteyttä!

Kv-koordinaattori Leena Kuorelahti, leena.kuorelahti(at)oulu.fi, (08)553 4985

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Ekologiaa ja populaatiogenetiikkaa

ECOGEN - Master’s  Degree Programme in Ecology and Population Genetics

Mitä?

Ekologian ja populaatiogenetiikan maisteriohjelmasta valmistuneet hallitsevat laaja-alaisesti eri eliöiden ekologiaa ja populaatiogenetiikkaa ja he perehtyvät erityisesti uhanalaisiin lajeihin ja ekosysteemeihin. He voivat suuntautua kansallisiin tai kansainvälisiin tehtäviin julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla. Koulutus antaa valmiudet työllistyä vaativiin johto- ja asiantuntijatehtäviin esimerkiksi ympäristöhallinnon, tutkimuksen, luonnonsuojelun ja korjaavan ekologian alalla.

Kenelle?

 • ympäristöalan konsulttiyritykset
 • ympäristöhallinto
 • organisaatiot, järjestöt

Miten?

 • pro gradu-toimeksiannot
 • harjoittelu ja projektityöt
 • vierailuluennot
 • vierailut yrityksissä ja ympäristöhallinnossa
 • alumnitoiminta

Tutustu koulutusohjelmaan!

Ota yhteyttä!

koordinaattori Annamari Markkola, annamari.markkola(at)oulu.fi, 0294 48 1530

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Lääketieteen tekniikkaa

BME - Master’s  Degree Programme in Biomedical Engineering

Mitä?

Maisteriohjelmasta valmistuneet lääketieteen tekniikkaan suuntautuneet diplomi-insinöörit, terveystieteiden maisterit ja filosofian maisterit voivat sijoittua tutkijoiksi, kouluttajiksi ja asiantuntijoiksi tai tuotekehitystehtäviin teollisuudessa. He voivat toimia myös markkinoinnin ja johdon tehtävissä, laadunvalvonnassa tai standardoinnissa, sekä terveydenhuollossa tuotteiden käytön, testaamisen, ylläpidon ja kehittämisen konsultteina.

Kenelle?

 • Hyvinvoinnin ja terveydenhoidon alalla toimivat yritykset
 • Tutkimuslaitokset, julkinen sektori

Miten?

 • Yrityksissä tehtävät BME-ohjelman professorien valvomat diplomi- ja Pro gradu -työt
 • Projektityöt
 • Harjoittelijat ja kesätyöntekijät

Tutustu koulutusohjelmaan!

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Bioteknologian erikoisosaamista

Master’s  Degree Programme in Protein Science and Biotechnology

Mitä?

Proteiinikemian ja bioteknologian maisteriohjelmasta valmistuneet voivat sijoittua tutkijoiksi ja asiantuntijoiksi biotekniikan, lääketeollisuuden, molekyylilääketieteen ja molekyylibiologian alalle. Ohjelman aikana opiskelijat saavat kokemusta työskentelystä tutkimusryhmissä ja useat opiskelijat vierailevat ulkomaisissa tutkimusryhmissä.

Kenelle?

 • Tutkimuslaitokset
 • Lääke-, diagnostiikka- ja elintarviketeollisuus

Miten?

 • Pro gradu -toimeksiannot
 • Työharjoittelu
 • Kesätyöntekijät
 • Yksikön tutkijoiden kansainvälisen verkoston hyödyntäminen

Tutustu koulutusohjelmaan!

Ota yhteyttä!

Ohjelmakoordinaattori Mirva Saaranen, mirva.saaranen(at)oulu.fi, +358 (0)294 481153

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .