Rekrytointiprosessi

1. vaihe: Rekrytointikanavat

Voit käyttää korkeakouluja kansainvälisten opiskelijoiden rekrytointikanavana.

Erityistä kieli- ja kulttuuriosaamista vaativissa rekrytoinnissa henkilökohtaiset kontaktit korkeakouluihin helpottivat prosessia. Opettajat ja opinnäytetöiden ohjaajat tuntevat opiskelijat ja voivat mahdollisesti suositella organisaatiosi tarpeisiin sopivaa henkilöä.

Rekrytointi-ilmoitusta tehdessä kannattaa miettiä rekrytointikieltä ja kanavaa sen mukaisesti, millaista osaamista haetaan. Muuta kieltä kuin suomea äidinkielenään puhuvat käyttävät erilaisia viestimiä ja uutiskanavia kuin syntyperäiset suomalaiset. Mikäli ilmoituksesi on suomenkielinen, käytä selkeää kieltä.

Mieti myös, miten työpaikkailmoituksesta saa sellaisen, joka antaa kuvan erilaisuutta arvostavasta avoimesta työpaikkakulttuurista ja organisaatiosta. Katso kriittisesti myös yrityksesi ulkoista ilmettä ja miten kansainvälisyyden ja avoimuuden "brändi" välittyvät esim. yrityksesi Internet-sivuilta.2. vaihe: Hakemusten arviointi

Rekrytointikäytänteet vaihtelevat maittain, joten ansioluetteloita ja hakemuksia kannattaa lukea avoimin mielin.

Suomalaisen korkeakoulututkinnon omaavilla henkilöillä on jo jonkinlainen ymmärrys suomalaisesta elämästä, elämäntyylistä ja työnhakukäytänteistä. Erilaiset tavat viestiä asioista kuitenkin vaikuttavat myös siihen tapaan, miten erilaiset työnhakijat tuovat esille omaa osaamistaan.

Kiinnitä huomiota ihmisen mahdollisuuksiin menestyä työtehtävissä enemmän kuin siihen tapaan, jolla osaaminen tuodaan esille.

3. vaihe: Haastatteluprosessi

Kommunikoi selkeästi haastatteluprosessista. Huomioi, että haastattelutilanteessa yleensä tilannearviot tapahtuvat nopeasti ja niissä on mukana vahvasti ei-sanallinen viestintä ja äänensävyt.

Luomme mielikuvia omien tottumustemme ja tapojemme pohjalta, joka rekrytointitilanteessa saattaa tarkoittaa, että väärin ymmärretty tai koodattu viesti voi tarkoittaa menetettyä "hyvää tyyppiä". Haastattelutilanteessa kannattaa siis aina olla mukana enemmän kuin yksi ihminen.

Kannattaa kiinnittää huomiota kysymyksenasetteluun. Yksilöllisyys ja yhteisöllisyys tulevat esille viestinnässä. Kysymyksen asettelu: "Kerro lyhyesti itsestäsi" voi olla vaikea ja sen sijaan sopivampi tapa kysyä sama kysymys voisi olla, että kerro opinto- ja työtaustastasi/kokemuksestasi.

Omista heikkouksista ja vahvuuksista puhuminen voi myös olla vaikeampaa, kuin onnistumiseen johtavista prosesseista ja konkreettisista onnistuneista ja vähemmän onnistuneista käytännön toimista ja teoista. Sama pätee ei-sanalliseen viestintään.

Jossain korkeakouluissa tarjotaan työnhakua tukevaa koulutusta, jossa opiskelijat pääsevät käytännössä harjoittelemaan haastattelutilanteita ja oppivat ensivaikutelmaan liittyvistä seikoista, kuten mm. kädenpuristus ja katsekontakti. Kannattaa kuitenkin muistaa, että erilaisilla ihmisillä on erilaiset käsitykset siitä, mikä on sopivaa ja kohteliasta.

Epäselvissä tilanteissa ei kannata olettaa asioita, vaan varmistaa, kysyä ja kokeilla erilaisia kysymysmuotoja.

Jos yrityksesi käyttää testausta rekrytointitilanteessa ottakaa huomioon, että ne ovat yleensä sidottuna "paikallisiin" arvoihin ja tapaan viestiä ja priorisoida asioita.

Kannattaa myös huomioida muualla hankittu koulutus ja työkokemus!

4. vaihe: Suosittelijoiden kontaktointi

Ota yhteyttä rohkeasti myös muihin, kuin suomalaisiin suosittelijoihin. Yhteinen kieli löytyy aina jotenkin.

Suomessa olemme tottuneet kirjallisiin työtodistuksiin ja suosituksiin, mutta Yhdysvalloissa esimerkiksi on tapana kysyä hakemuksessa monta eri ammatillista suosittelijaa ja myös ystäviä ja näin varmistaa hakijan tausta.

Kansainvälisillä opiskelijoilla ei välttämättä ole vielä suosittelijoita ja työtodistuksia Suomesta, mutta heillä voi silti olla laaja muualta hankittu kokemus.

5. vaihe: Työtarjouksen tekeminen

Käytä selkokieltä työsopimusta tehdessä ja huomioi, että työsopimuksessa mainitut asiat eivät ole välttämättä tuttuja. Jos mahdollista, sopimusteksti kannattaa tarjota myös englanniksi.

Kommunikoi myös selkeästi muille hakijoille päätöksestä. Erityisesti vastavalmistuneita ja kansainvälisiä hakijoita hyödyttäisi sanallinen palaute hakuprosessista ja heidän onnistumisistaan ja, miten he voisivat vielä parantaa omia työnsaantimahdollisuuksiaan.

Työsuojeluhallinnon verkkosivuilta löytyvät työsopimuslomakkeita eri kielillä:
http://www.tyosuojelu.fi/fi/verkkolomakkeet

 

Muokattu Kanadan mallista: HRMA: Hiring and Retaining Skilled Immigrants. A Cultural Competence Toolkit. British Columbia. www.hireimmigrants.ca